DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A la PARTICIPACIÓ EN EL FÒRUM CONNECTA LABORA

Protocol higienicosanitari en els Fòrums Connecta Labora

  • Presa de temperatura per a accedir al fòrum.
  • Màscara obligatòria durant tot l'esdeveniment.
  • Higienització de mans amb gel hidroalcòholic per a accedir al fòrum.
  • Manteniment de distància de seguretat en el recinte i activitats.
  • Assistència només amb inscripció i cita prèvia.
  • Respectar els itineraris de circulació de persones pel recinte.
  • Registre i traçabilitat dels participants en cadascuna de les activitats.

Declare que:

  • He sigut informat/a, conec i accepte els termes íntegres del protocol higiènic-sanitari que ha de dur-se a terme en els Fòrums Connecta Labora.
  • El/la participant, en els 14 dies previs a la participació en el Fòrum no ha patit ni tos, ni febre, ni cansament o falta d'aire, a més de no haver estat en contacte amb ningú amb aquesta simptomatologia pròpia de la Covid-19.
  • Conforme al protocol descrit, en el cas que el/la participant fóra diagnosticat com a positiu de la Covid-19 en els 14 dies següents a la seua participació en el Fòrum, em compromet a comunicar en el correu electrònic correo@connectalabora.es aquesta circumstància a l'organització, amb la finalitat que aquesta procedisca a posar-lo en coneixement de les autoritats sanitàries.

LABORA l'informa que recollirà aquestes dades com a mesura de prevenció i control, arran de la situació derivada de la Covid-19. La finalitat del tractament serà protegir la salut dels usuaris i dels empleats del Fòrum i contribuir a la contenció de la pandèmia.